Risk Yönetimi

Sabancı Topluluğu, “sürdürülebilir büyüme”nin, risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesiyle sağlanacağına inanmaktadır. Topluluk, misyonunun önemli bir parçası olan, “paydaşlarına değer yaratmak” için risk yönetimi konusunu önemle ele almaktadır.

Finans Dışı Sektörlerde Faaliyet Gösteren Topluluk Şirketlerinde Risk Yönetimi

Finans dışı sektörlerde faaliyet gösteren Sabancı Topluluk şirketlerinde risk yönetimi, ilgili Yönetim Kurulları ve onlara bağlı çalışan Riskin Erken Tespiti Komitelerinin gözetimi altında söz konusu süreç ve faaliyetten sorumlu yöneticiler tarafından yönetilmektedir. Topluluk iştiraklerinin finansal, stratejik, operasyonel ve uyum risklerinin yönetimi Holding seviyesinde ilgili Grup Başkanları, Finans Grup Başkanlığı ve Uyum Riski Yönetim birimi tarafından izlenmekte ve yönlendirilmektedir.

Sabancı Topluluğu’nda takip edilen riskler aşağıdaki temel kategoriler altında gruplanmaktadır:

Uyum Riskleri: Yürürlükteki kanunlara, düzenlemelere, etik kurallara, iç politika ve yönetmelikler gibi tanımlı kurallara uyulmayan faaliyetler yürütülmesi halinde maruz kalınabilecek yasal, itibar, maddi vb. kayıplara yönelik unsurları ifade etmektedir.

Finansal Riskler: Bir şirketin finansal pozisyonunun ve tercihlerinin sonucunda ortaya çıkan riskleri ifade etmektedir. Finansal riskler içerisinde kredi, faiz, kur, nakit, finansal piyasalar, emtia fiyatları gibi riskler ilk akla gelenleridir.

Stratejik Riskler: Bir şirketin kısa, orta veya uzun vadelerde belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek yapısal risklerdir. Planlama, iş modeli, iş portföyü, kurumsal yönetim, pazar analizi gibi riskler stratejik risklere tipik örneklerdir.

Operasyonel Riskler: Şirket içi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsüzlüklerin gözden kaçmasından, şirket yönetimi ve personeli tarafından zaman ve koşullara uygun hareket edilmemesinden, şirket yönetimindeki hatalardan, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalarda kaynaklanabilecek kayıplara ya da zarara uğrama ihtimali olarak tanımlanmaktadır.

Marka/İtibar Yönetimi Riskleri: Bir şirketin ismi ve ticari markalarının etkin bir şekilde yönetilemeyen olaylar sonucunda değer kaybetmesi sebebiyle veya çeşitli olayların sebep olduğu itibar zedelemesi yüzünden ürün ve hizmetlerine olan talebin azalması ve müşteri, kâr ve rekabet gücünü kaybetmesidir.

Raporlama Riskleri: Standartlarına uygun olmayan, yanlış veya sahte beyanlar, yönetim raporlamalarında yeterli paylaşım yapılmaması, ana göstergelerin etkili ölçüm ve paylaşımlarının yapıl(a)maması, zamanlama ve detay açışından rapor kalitesinde eksiklikler olarak tanımlanmaktadır.

Dış Çevre Riskleri: Bir şirketin kendi faaliyet ve yönetim süreçleriyle etkileyemediği dış faktörlere dayalı risklerdir.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun hisse senedi borsada işlem gören şirketlere tedbirli risk yönetimi anlayışını benimsetmek amacıyla zorunlu kıldığı “Riskin Erken Saptanması Komitesi”ni Yönetim Kurulu’nun 25 Nisan 2013 tarihinde aldığı kararla kurmuştur. Komitenin Başkanlığı’na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Zekeriya Yıldırım, üyeliğine Yönetim Kurulu üyeleri Sevil Sabancı Sabancı ve Mevlut Aydemir’in getirilmesine karar verilmiştir.

Komite’nin amacı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal sair her türlü riskin erken teşhisi, gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesini değerlendirmek ve Yönetim Kurulu’nu karar alması için bilgilendirmektir.

Komite, amacına yönelik olarak, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’nin iştiraklerinin münferit riskleri dışında, maruz olduğu riskleri ortaya koyup değerlendirmiş, riskleri izleme ve raporlama sistemi geliştirmiştir. Şirket riskleri belirlenen Ana Risk Göstergeleri (ARG) ile takip edilecek ve dönemsel olarak raporlanacaktır. Kuruluşundan sonra dört çalışma toplantısı yapan Komite, değerlendirmelerini Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunmuştur.

Finans Sektöründe Faaliyet Gösteren Topluluk Şirketlerinde Risk Yönetimi

Sabancı Topluluğu finansal kuruluşları, tüm yurt dışı ve yurt içi gelişmeleri yakından izleyerek, maruz kalabilecekleri riskleri sağlam risk yönetimi yaklaşımları ve ölçümleri ile etkin ve verimli bir biçimde yönetmiştir. Topluluğun en büyük finansal kuruluşu olan Akbank, başarılı öngörüleri ve zamanında aldığı stratejik kararlarla büyüme, risk ve getiri beklentisini en uygun düzeyde dengelemiş, akılcı ve muhafazakar risk yönetimi anlayışıyla küresel krizin etkilerini en iyi biçimde yönetirken istikrarlı büyümesine devam etmiştir. Sürdürülebilir liderliğe ve ülke ekonomisine değer katmaya odaklanan Akbank, 2013 yılında güçlü finansal yapısı, müşteri odaklı yaklaşımı, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Türk ekonomisi ve reel sektörüne olan desteğini artırarak sürdürmüştür.

Etkin risk yönetimi, Akbank kurumsal kültürünün ana unsurları arasında yer almakta ve rekabet gücünün temel yetkinliklerinden birini oluşturmaktadır.

Risk yönetimi sistemi Akbank’ın tüm birimlerinin içerisinde yer aldığı bir süreçtir. Risk yönetimine ilişkin genel stratejinin ana ilkeleri:

  • Banka risk profili içerisindeki riskleri önemlilik kriteri çerçevesinde etkin bir şekilde yönetmek; önemli tüm risk alanlarını içeren merkezi bir risk yapısına sahip olmak,
  • Yön verici risk stratejileri, politika ve prosedürler, modeller ve parametreler yardımıyla mevcut ve oluşabilecek riskleri ilk aşamadan itibaren yönetmek,
  • Stratejik karar alma süreçlerinde risk odaklı yönetim anlayışıyla hareket etmek,
  • Risk yönetimi konusunda ulusal ve yerel yükümlülükleri konsolide bazda eksiksiz yerine getirmek,
  • Değişen piyasa koşullarına göre değişime ve gelişime açık olmak; piyasada risk yönetimi uygulamaları konusunda öncü banka olmaktır.

DENETİM KOMİTESİ

  • Denetim Komitesi; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Denetim Komitesi 2013 yılında aşağıda belirtilen tarihlerde olmak üzere 4 kez toplanmıştır.
  • 8 Mart 2013
  • 14 Mayıs 2013
  • 21 Ağustos 2013
  • 11 Kasım 2013
Her Hakkı Sabancı Holding'e aittir © 2000 - 2014
Site Kullanım Şartları    |    Gizlilik    |    RSS    |    Bilgi Toplumu Hizmetleri    |    İletişim