Risk Yönetimi

Sabancı Topluluğu’nda, her riskin aynı zamanda fırsatları da beraberinde taşıdığı düşüncesinden hareketle “sürdürülebilir büyüme”nin, risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi suretiyle sağlanacağı öngörülmektedir. Topluluk, misyonunun önemli bir parçası olan, “paydaşlarına değer yaratmak” için risk yönetimi konusunu önemle ele almaktadır. Bu doğrultuda Sabancı Topluluğu, Türkiye’nin öncü kurumlarından biri olarak güçlü risk yönetimi altyapısıyla, Kurum genelinde tanımlanmış bir risk yönetimi sistemini uygulamaya devam etmektedir.

Finans Dışı Sektörlerde Faaliyet Gösteren Topluluk Şirketlerinde  Risk Yönetimi

Sabancı Topluluğu’nda risk, tehditler kadar fırsatları da içeren bir kavram olarak görülmekte ve bu riskleri en etkin şekilde yönetmek amacıyla, kurumsal risk yönetimi tüm Topluluk şirketlerinde sürekli ve sistematik bir süreç olarak uygulanmaktadır. Risk kültürünün Holding genelinde yaygınlaştırılması için çalışılmakta, doğru işin doğru miktarda risk alınarak gerçekleştirilmesi için güvence sağlanmaktadır. Topluluk şirketlerinin karşılaştığı riskler Sabancı Holding ve Topluluk şirketleri tarafından belirlenen Ana Risk Göstergeleri (Key Risk Indicators-KRI) ile takip edilmektedir. Bu göstergeler sürekli izlenmekte ve dönemsel olarak raporlanmaktadır. Ana Risk Göstergeleri’nin işaret ettiği risklerin yönetilmesi için gerekli aksiyonlar Sabancı Holding’in koordinasyonunda Topluluk şirketleri tarafından alınmaktadır.

Risk yönetimine verdiği önem sayesinde hissedar değeri yaratmaya 2012 yılında da devam eden Sabancı Topluluğu, sürdürülebilir bir büyüme performansı sergilemiştir.

Sabancı Topluluğu, güçlü sermayesi ve etkin risk yönetimi anlayışıyla 2013 yılında da faaliyet gösterdiği tüm iş kollarındaki olası riskleri yönetecektir.

Finans Sektöründe Faaliyet Gösteren Topluluk Şirketlerinde Risk Yönetimi

Sabancı Topluluğu finansal kuruluşları, tüm yurt dışı ve yurt içi gelişmeleri yakından izleyerek, maruz kalabilecekleri riskleri sağlam risk yönetimi yaklaşımları ve ölçümleri ile etkin ve verimli bir biçimde yönetmiştir. Topluluğun en büyük finansal kuruluşu olan Akbank, başarılı öngörüleri ve zamanında aldığı stratejik kararlarla büyüme, risk ve getiri beklentisini en uygun düzeyde dengelemiş, akılcı ve muhafazakar risk yönetimi anlayışıyla küresel krizin etkilerini en iyi biçimde yönetirken istikrarlı büyümesine devam etmiştir.

Sürdürülebilir liderliğe ve ülke ekonomisine değer katmaya odaklanan Akbank, 2012 yılında güçlü finansal yapısı, müşteri odaklı yaklaşımı, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Türk ekonomisi ve reel sektörüne olan desteğini artırarak sürdürmüştür.

Etkin risk yönetimi, Akbank kurumsal kültürünün ana unsurları arasında yer almakta ve rekabet gücünün temel yetkinliklerinden birini oluşturmaktadır.

Risk yönetimi sistemi Akbank’ın tüm birimlerinin içerisinde yer aldığı bir süreçtir. Risk yönetimine ilişkin genel stratejinin ana ilkeleri:

  • Banka risk profili içerisindeki riskleri önemlilik kriteri çerçevesinde etkin bir şekilde yönetmek; önemli tüm risk alanlarını içeren merkezi bir risk yapısına sahip olmak,
  • Yön verici risk stratejileri, politika ve prosedürler, modeller ve parametreler yardımıyla mevcut ve oluşabilecek riskleri ilk aşamadan itibaren yönetmek,
  • Stratejik karar alma süreçlerinde risk odaklı yönetim anlayışıyla hareket etmek,
  • Risk yönetimi konusunda ulusal ve yerel yükümlülükleri konsolide bazda eksiksiz yerine getirmek,
  • Değişen piyasa koşullarına göre değişime ve gelişime açık olmak; piyasada risk yönetimi uygulamaları konusunda öncü banka olmaktır.
Her Hakkı Sabancı Holding'e aittir © 2000 - 2014
Site Kullanım Şartları    |    Gizlilik    |    RSS    |    Bilgi Toplumu Hizmetleri    |    İletişim