Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş.

Enerji Grubu şirketleri, dinamik piyasa koşullarında doğru yatırım ve finansman modelleri, iyi yönetişim, verimlilik ve operasyonel mükemmellik odağında başarılı bir performans göstererek portföyümüzün her segmentinde sektör liderliğini sürdürürken değer yaratmıştır.

YÜKSEK PERFORMANS

Enerji grubu şirketleri, faaliyet alanlarında güçlü operasyonel ve finansal başarılara imza atarak sektörel liderliklerini pekiştirmiştir.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME 

Mevcut portföyünü başarıyla yöneten Enerjisa Üretim, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda 2019 yılı içinde 500 MW’lık YEKA rüzgar santrali ihalesini kazanmıştır.

Türkiye enerji sektörü için kritik bir yıl

2019 yılı, Türkiye enerji sektörü için sıra dışı bir yıl olarak yerini almıştır. Ekonomik büyüme, sanayileşme, ortalama ömrün uzaması, hızlı kentleşme ve iklim gibi global trendlerin yanı sıra dağıtık üretim, dijitalleşme, düşük karbon ve elektrifikasyon gibi enerji trendleri çerçevesinde yüksek potansiyele sahip olan Türkiye enerji sektörü, ekonomik büyüme ve enerji talebinde duraklamaların yaşanmasına karşın yeni müşteriler ile şebekenin %3 büyümeye devam ettiği bir yılı geride bırakmıştır. Yüksek hidrolojinin etkisi ile elektrik talebinin karşılanmasında hidroelektrik santrallerinin ağırlığı artarken doğal gaz santrallerinin ağırlık ve marjlarının azalması ile piyasa fiyatları düşüşe geçmiş, şebeke yatırımları ile altyapı gelişimi sürmüş, değişen tarifeler ve son kaynak limitinin 7 GWh’a düşmesi ile serbestleşmede ilerleme sağlanmıştır. 

Türkiye enerji sektörünün lideri Sabancı Enerji Grubu şirketleri 

Sabancı Enerji Grubu şirketleri, birbirinden farklı dinamikleri olan, aynı zamanda entegre değer yaratan bu faaliyetleri operasyonel mükemmellik odağında etkin risk yönetimi ile yürüterek tüm paydaşları için değer yaratmaktadır.

Enerji Grubu şirketlerinden başarılı performans ve güçlü büyüme

Zorlu şartlara sahip 2019 yılında Enerjisa Grubu şirketleri oldukça başarılı bir performans sergilemişlerdir. 

Özel sektörün en büyük elektrik üretim şirketi olan Enerjisa Üretim’in enerji kaynakları bakımından çeşitlendirilmiş, dengeli ve verimli üretim portföyü en önemli rekabet avantajlarından birisidir. %56 oranında yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını portföyünde barındıran şirketin operasyonel kârlılığı YEKDEM mekanizması ve dolar bazlı ikili anlaşmalar ile fiyat güvencesi altında seyretmektedir. Enerjisa Üretim yüksek emreamadelik ve enerji ticaretindeki başarısı ile Sabancı Topluluğu içerisinde en yüksek performans gösteren şirket olmuştur. Yüksek hidroloji ve fiyat hareketliliği barındıran 2019 yılında, operasyonel mükemmellik ve ticaret kabiliyetlerini birleştiren Enerjisa Üretim, rekor seviyede nakit akışı ve kârlılık sağlamıştır. 300 TWh’a ulaşan toplam talep karşısında Enerjisa Üretim, hidroelektrikte %95 emreamadelik ile 4,2 TWh, rüzgarda %98 emreamadelikle 672 GWh, Tufanbeylide %85 emreamadelik ile 2,7 TWh elektrik üretmiştir. Operasyonel mükemmellikteki başarısını, ticarette de fiyatlama ve yan hizmetler stratejisi ile bütünleştirerek beklenenin oldukça üzerinde gelir yaratmıştır. Bunun yanında başarılı risk ve finansman yönetimi ile güçlü nakit yaratımı elde edilmiş, net borç seviyesi önemli ölçüde azaltılmıştır. 

Mevcut porföyünü başarıyla yöneten Enerjisa Üretim, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda 2019 yılı içinde 500 MW’lık YEKA rüzgar santrali ihalesini kazanmıştır. ABD doları bazlı ve uzun vadeli alım garantisi altında portföyün yenilenebilir enerji alanında büyüme hedefi somutlaştırılmıştır. Ticaret alanındaki birikimin dış pazarlarda değere dönüştürülmesi ve Avrupa pazarında oluşabilecek fırsatları yakalamak amacıyla Enerjisa Europe’un kuruluşu için gerekli adımlar atılmıştır.

Enerji Grubu regüle varlık tabanı ve yenilenebilir enerji alanındaki büyüme odağını dağıtık üretim, akıllı şebekeler, e-mobilite, enerji verimliliği hizmetleri ve depolama çözümleri ile genişletmektedir.

Enerjide insan kaynakları, teknoloji ve dijitalleşmede öncü uygulamalar

Enerji Grubu şirketleri, değer kaynağı olarak gördüğü insan ve teknoloji boyutlarında gelişimini 2019 yılında da sürdürmüştür. Yetenek gelişimi için geliştirilen programlar devam ettirilirken performans kültürü ve insan kaynaklarının dijital yönetimi için çok sayıda adım atılmıştır. Benzer şekilde sektörde teknoloji ve dijitalleşme alanlarında da çok sayıda uygulama hayata geçirilmiştir. Operasyonel mükemmellik ve süreç iyileştirmelerine yönelik dijitalleşme projelerinin yanı sıra ileri data analitiği, bulut teknolojileri, operasyonel teknolojiler üzerine projeler şirket içi ve dışı sponsorluklarla yürütülmüştür. İleri veri analitiği alanında yürütülen 10 proje ile 25 milyon TL’nin üzerinde pozitif finansal etki yaratılmıştır. Teknolojiyi iş doğasının gelişimi için fırsat olarak gören Enerji Grubu şirketleri aynı zamanda sinerji üretmek amacıyla Grup içerisinde birçok projeye de imza atmışlardır. 

Veri Analitiği yöntemleri ile veriye dayalı karar alma

IDC 2019 - Enerji Zirvesi’nde, Analitik ve Büyük Veri kategorisinde birincilik ödülünü kazanan, veri demokratikleştirmesine katkıda bulunacak “Self Servis Analitik Platformu” projesi, arızalı sayaçların erken tespiti ve proaktif değişimlerini/bakımlarını sağlama projesi, kaçak enerji kullanımını tespit ve iş emirleri optimizasyonunu hedefleyen kayıp kaçak projesi, çağrı merkezi verimliliğini artırmayı hedefleyen mükerrer çağrı analizi projesi gibi 10’un üzerinde analitik proje hayata geçirilmiş ve günlük iş emri sayısında %10, başarılı kapatılan iş oranında %59 artış sağlanmıştır.

Bunların yanı sıra “Gücümüz İnsan Odağımız Gelişim” yaklaşımı ile Enerjisa Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında, sektörde bir ilk olarak uygulanan Görüntülü Teyit Sistemi’nin devreye alınması ile 2019 yılının başından bu yana kritik iş kazalarda %40’lık bir iyileşme sağlamıştır. 

Yeni nesil ve teknolojik enerji üretimi

2019 yılında “yeni nesil enerji üretimi” vizyonu ile teknoloji ve dijitalleşme alanlarında büyük değişim ve gelişim sağlayan Enerjisa Üretim, bulut teknolojilerde uç işleme, ileri veri analitiğinde sanal zeka ve dijital ikiz uygulamaları, operasyonel teknolojilerde akıllı geri beslemeler ve süreç otomasyonu gibi birçok proje ve inisiyatif başlatmıştır. Nakit akış yönetimi için Nikola, kur hareketlerinin finansal etkileri için Box, saha ekipmanlarının izlenmesi için Co-Pilot, operasyonel kontroller için Plant-check, mobil İSG yönetimi için Fark@, santral operasyonların dijitalleşmesi için PPA, stok yönetimi için Stok Sahası, ticaret optimizasyonu için El-Dispatcho, planlı bakımlar için Advanced Monitoring gibi farklı alanlarda birçok dijitalleşme projesi ile teknoloji yoğunluğunu artırmıştır.

Kurumsal sürdürülebilirlik ve yönetiminde başarılı uygulamalar 

Yerli ve yenilenebilir enerjiye dayalı Enerjisa Üretim, portföyünün tüm çevre izinlerini tamamlayarak, yenilenebilir enerji santralleri sayesinde 3,8 milyon ton CO2 emisyonunu engellemiştir. Yenilenebilir enerji alanındaki büyümesi ile Türkiye’nin yeşil enerji alanındaki en büyük yatırımcılardan birisi olarak oynadığı rolü sürdürecektir. 

2020 yılı öncelikleri ve sektörel strateji 

Enerjide mega trendler ve Türkiye’nin büyüme, kentleşme, genç nüfus gibi öne çıkan dinamikleri, enerji sektörünün teknolojik yatırımları ve çözümleri, çeşitli sanayi sektörleri, akıllı şehirler ve ulaşım gibi alanlar ile kesişiminde önemli fırsat alanları oluşturmaktadır. 

2020 yılı itibarıyla şekillenecek yeni uygulama döneminin yatırımları, verimliliği, kaliteyi ve inovasyonu teşvik edecek bir çerçeve oluşturması ve çok sayıda yeni fırsata imkan sağlaması beklenmektedir. Yeni uygulama dönemi Türkiye’nin güvenilir ve uygun maliyetli bir şebeke altyapısına kavuşması amacıyla yatırımları, verimliliği ve kaliteyi teşvik edecek düzenleyici bir çerçevenin geliştirilmesi açısından oldukça önemli görülmektedir. Bu doğrultuda, uygulama dönemi metriklerinin ülke, sektör ve tüketiciler için en iyi şekilde belirlenmesi adına düzenleyici merciler ve kamu kurumları ile yakın temas halinde kalarak sürece katkı sağlanmaktadır. 

Enerji Grubu şirketleri, 2020 yılında da sektörün büyümesi, verimli ve rekabetçi yönde gelişimi ve daha kurumsal bir nitelik kazanmasında öncü rollerini sürdürecektir. Sabancı Grubu, enerji alanındaki ortağı E.ON ile birlikte 2020 yılı faaliyetlerinde sektörün stratejik önemi ve gelişim potansiyelini destekleyerek tüm paydaşlar için değer yaratmaya devam ederek, enerji iş kolunda yüksek büyümesini sürdürmeyi hedeflemektedir.

Web sitesi: https://www.enerjisauretim.com.tr/

 • CEO

  İhsan Erbil Bayçöl

 • ADRES

  Enerjisa Enerji A.Ş.

  Sabancı Center Kule II

  34330 4. Levent - İSTANBUL

 • TELEFON

  0 212 385 88 66

 • FAKS

  0212385 8855

Web Sitesine Git