Sürdürülebilirlik

Sabancı Holding olarak, Grup şirketlerini kapsayan sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile faaliyet gösterdiğimiz sektörlere öncülük ve liderlik ediyoruz. ÇSY alanında hayata geçirilen en iyi uygulamalarla sürdürülebilirliğe katkı sağlayarak, tüm sektörlerde iş modelinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz.

Enerji, sanayi ve finansal hizmetler gibi ana iş kollarımızda mevcut yatırımlarımızı daha sürdürülebilir hale getirmeye, sürdürülebilir ve ileri teknoloji iş alanlarında ise yeni nesil büyüme alanlarımızı belirlemeye odaklanıyoruz.

Elektrifikasyon, dijitalleşme ve döngüsel ekonomi gibi alanlara odaklanarak gerek Topluluk içinde gerek müşterilerimizin faaliyetlerinde en yüksek verimliliğin sağlanmasını hedefliyoruz.

Topluluk vizyonumuz doğrultusunda, sürdürülebilirlik odağında temellenen tutkumuzu, bir yol haritasına dönüştürmek üzere 2020 yılında geniş kapsamlı bir programın hazırlığına başladık.

İlk adım, Holding seviyesinde çevresel, sosyal ve yönetimsel girişimlerin yürütülmesi için sahipliği belirlemekti. Grubumuzun sürdürülebilirlik organizasyon yapısını Grup başkanlığı düzeyinde sahiplik ve temsil ile kurarken, bu yapıyı sürdürülebilirlik konusunda uzman profesyonellerle zenginleştirdik. Ardından aralarında yatırımcıların da bulunduğu 1,000’den fazla paydaş temsilcisine danışarak öncelikli konularımızı belirledik.

Paydaş önceliklerini belirlerken:

Hem Topluluk şirketlerindeki çalışanlardan hem de dış paydaşlardan potansiyel sürdürülebilirlik öncelikleri konusunda görüşlerini aldık. Bu kapsamda üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına, tedarikçilerden yatırımcılara farklı gruplara ulaştık. (AA1000SES) esas alınarak yapılan ve 1.167 kişiye ulaşılan paydaş analizinde iletişime geçilen paydaşların %44’ü çalışmaya katıldı. Dış trend analizi ile küresel gündemde belirleyici olan trendleri değerlendirerek işimize ve         sürdürülebilirliğe yön veren ana konuları analiz ettik.

Öncelikli alanlarımızı belirlerken farklı paydaşları çalışmaya dâhil etmenin ötesinde aynı zamanda en iyi uygulamalarla birlikte gelecekteki iyi uygulamaları da analiz ettik. Bununla birlikte, her bir konunun işimiz üzerindeki stratejik etkisini değerlendirdik ve bu, tutkumuzu artıran esas itici gücü oluşturdu.

Sürdürülebilirlik Yol Haritası: Odak Alanları, Hızlandırıcılar ve Temeller

Önceliklerimizi belirleme aşamasında, Holding düzeyinde Grup Başkanları ve Topluluk Şirketlerinin Genel Müdürleri ile birlikte tüm Topluluk için aksiyon planımızı ve uzun vadeli hedeflerimizi belirledik. Bu doğrultuda attığımız adımlarla 2021 yılının ilk çeyreğinde yayınladığımız Sürdürülebilirlik Yol Haritamızı oluşturduk. Topluluğumuzun ÇSY girişimleri ve temel performans göstergeleri güncel yönetişim modelimize uyumlu bir biçimde, Yönetim Kurulu tarafından takip edilmektedir.

Sürdürülebilirlik yol haritamız üç ana odak alanından oluşmaktadır:

İlki, iklim acil durumunun çözümü için öncü adımlar atmak. Bu odağımız doğrultusunda, bizi en geç 2050’de Net Sıfır Emisyon ve Net Sıfır Atık hedeflerine taşıyacak aksiyonları alıyoruz. Bu hedeflere paralel olarak, yenilenebilir enerji kapasitesini ve verimliliğini artırmak üzere yeni teknolojilere yatırım yapıyoruz. Ayrıca, geleceğin ulaşım teknolojilerini ve değer zincirinin dönüşümünü destekleyen yeşil elektrik tarifesi ve yeşil finansman araçlarını sunuyoruz. Döngüsel ekonomi uygulamaları da bu hedeflere ulaşmakta kullanılacak temel önceliklerimizden biri olacak.

Bu öncelik ile uyumlu bir şekilde, kıt kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla atıkların mümkün olan en yüksek seviyede yeniden kullanıldığı veya geri dönüştürüldüğü döngüsel bir iş modeline geçiyoruz. Dolayısıyla, kaynak kullanımını ve karbon emisyonunu azaltan, daha sürdürülebilir teknolojilere geçişi ve bunların yayılmasını mümkün kılan yeni ürün ve hizmetler geliştiriyoruz.

Sabancı Holding olarak bu hedeflere ulaşmak için kimseyi geride bırakmama prensibimizden hareketle dönüşümde zorluk çekebilecek ve kırılganlık gösterebilecek kesimleri de yanımıza alarak tüm ekonomiye hizmet edecek önemli bir değişimin gerekliliğini vurguluyoruz.

İkinci odak alanımız, insan ve toplum odaklı pozitif etkimizi artırmak. Öncü ve örnek bir kurum olma vizyonumuza paralel olarak, yüksek etkili sosyal projeler ve iş ortaklıkları ile paydaşlarımız için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir değer yaratıyoruz.Sosyal sorunlara kalıcı çözümler bulmanın, ancak eşitsizlikleri azaltmakla mümkün olduğuna inanıyoruz.

Buradan hareketle, temel toplumsal yatırım programlarımızı, ana stratejimiz ve iş faaliyetlerimiz ile yakından ilişkili, kapsamlı bir yaklaşımla yönetiyoruz. Aynı zamanda, var olan programları stratejik olarak değerlendirerek toplumsal yatırımlarımızın mümkün olan maksimum etkiyi yaratmasını amaçlıyoruz.

Üçüncü odak alanımız ise Sürdürülebilir İş Modellerini Teşvik Etmek:

işimize sorumlu yatırım yaklaşımını daha fazla yerleştirmeyi,

‘zarar vermeme’ prensibinin ötesine geçerek, iddialı hedeflerimiz doğrultusunda pozitif etkimizi artıracak yenilikçi ürün, hizmet ve çözümler üretmeyi bu kapsama alıyoruz.

Bu üç odak alanına ek olarak; performansımızı koruyan ve güçlendiren insan kaynağı ve yönetişim anlayışımız ile beraber dijitalleşme, teknoloji ve inovasyonun hedeflerimize daha çabuk ulaşmada hızlandırıcı etkisi olacağına inanıyoruz.

Sabancı Holding olarak, 2021 yılında SKA bağlantılı “gelirler” gibi ÇSY ile ilişkili yeni temel performans göstergeleri belirledik. Aynı zamanda, ÇSY performansımızı daha da detaylandırmak üzere Topluluk bazında temel performans göstergeleri için dış güvence hizmeti almaya başladık.

Sürdürülebilirlik Yol Haritamız, sürdürülebilirliğe öncülük etme ve ilk olarak Türkiye, orta vadede de faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda en iyi uygulamalar içinde yer alma niyetimizi ortaya koyuyor.

En geç 2050 yılına kadar Net Sıfır Emisyon ve Sıfır Atık düzeyine gelmek, zorlayıcı ama temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını kapsayan bu hedefe, Kapsam 3 emisyonlarını da mümkün olduğu ölçüde dâhil etmeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla bu, enerji güvenliği gibi yerel ve küresel ölçekteki konuları dikkate alarak karbonsuzlaştırmayı, güvenilir dengeleme yöntemlerini kullanarak emisyonu nötrlemeyi ve dönüşümü hızlandırmayı kapsıyor.

Net Sıfır Emisyon hedefi, bilimsel çalışmalara paralel olarak, emisyon seviyemizi 2030 yılına kadar önemli ölçüde azaltmayı zorunlu kılıyor. Topluluk şirketlerimiz bu doğrultuda bilime dayalı hedeflerini belirliyorlar. 2022 yılında tüm iş kollarımız için yürütülecek kapsamlı bir değerlendirme çalışması sonrasında, ara dönem hedeflerimiz ve 2050 yılına kadarki yol haritamız daha da netleşmiş olacak.

Her ne kadar zorlu gözükse de döngüsel ekonomi konusundaki sürekli çabalarımız sayesinde Sıfır Atık hedefimizin başarılabilir olduğuna ve 2050 yılından daha önce, bazı sektörlerde, bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. 

Diğer yandan, SKA bağlantılı ürün ve hizmetlerimizi ve bunların toplam gelirlerimizdeki payını sürekli olarak artırmayı hedefliyoruz. 2025 yılına kadar Ar‑Ge ve inovasyon giderlerimizin %70’inin SKA ile ilişkili olmasını, SKA bağlantılı ürün ve hizmetlerimizin artmasını, atık ve emisyonlarımızın azalmasını amaçlıyoruz.

Kimseyi geride bırakmama prensibimize bağlı kalarak toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı biçimde destekliyor ve temel toplumsal yatırım programlarımızın etkisini değerlendirerek yatırımların sosyal getirisinin, belirlediğimiz anlamlı düzeyin üzerinde olması için çalışıyoruz. 

Sabancı Topluluğu olarak, en geç 2050 yılında Net Sıfır Emisyon ve Sıfır Atık olma hedefi koyduk. Paydaşlarımız ile iş birliği yaparak, kıt kaynakları daha etkin ve verimli kullanmak amacıyla döngüsel ekonomi modeline geçiş yapıyoruz.

Sürdürülebilirlik Yönetişimi

Sabancı Holding olarak ÇSY yönetimimizin dayanıklılık bakımından Türkiye’de birçok ilki içerdiğine inanıyoruz. Katılımcı ve lider sahipliği yaklaşımımızın bir parçası olarak da içinde tüm Grup Başkanlarının yer aldığı Sürdürülebilirlik Liderliği Komitesi’ni kurduk.

Ayrıca, Yönetim Kurulu seviyesinde de Sabancı Holding’in Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturduk.

Topluluk şirketleri düzeyinde de, Sürdürülebilirlik biriminin organizasyon yapısını ve üyelerini açıkça tanımladık. Sürdürülebilirlik koordinatörlerinin yer aldığı Tematik Çalışma Grupları ve Topluluk Şirketlerimizden temsilciler aracılığıyla tüm işletmelerimiz arasında uyum ve koordinasyon sağlamayı başardık.

Yönetişim yapısı için kritik olduğunu düşündüğümüz hesap verilebilirlik ve şeffaflık doğrultusunda somut adımlar attık. En son yayınlanan sürdürülebilirlik raporumuzla, Topluluk Şirketlerimizin neredeyse %100’ünü kapsayacak şekilde Topluluk düzeyinde 30’dan fazla KPI açıklayarak sürdürülebilirlik bilgilerine ilişkin dış güvence alan Türkiye’deki ilk holding olduk.

Sorumluluk anlayışımızın bir göstergesi olarak, ÇSY metriklerine, üst yönetimimizin performans hedeflerinde Grup Başkanları için %10, Genel Müdürler için %15 ağırlıkla yer verdik.